Algemene voorwaarden

1. Begrippen
 1. Onder Opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke persoon die met Van Limpt Bouwondersteuning een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, dan wel een opdracht verstrekt.
 2. Onder overeenkomst wordt verstaan elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Van Limpt Bouwondersteuning.
2. Algemeen
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle concepten, offertes, aanbiedingen en andere overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Van Limpt Bouwondersteuning. Afwijkende voorwaarden gelden alleen als deze uitdrukkelijk door Van Limpt Bouwondersteuning schriftelijk zijn vastgelegd.
 2. Bij aanvaarding door Van Limpt Bouwondersteuning van een opdracht wordt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door Opdrachtgever uitdrukkelijk aanvaard.
 3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Van Limpt Bouwondersteuning en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 4. Indien Van Limpt Bouwondersteuning niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Van Limpt Bouwondersteuning in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
3. Offertes
 1. Opdrachtgever dient Van Limpt Bouwondersteuning alle voor Van Limpt Bouwondersteuning benodigde informatie, noodzakelijke gegevens, etc. te verstrekken, die Van Limpt Bouwondersteuning nodig heeft voor het opstellen van een offerte.
 2. Opdrachtgever staat jegens Van Limpt Bouwondersteuning in voor de juistheid van de door hem aan Van Limpt Bouwondersteuning verstrekte gegevens.
 3. Alle door Van Limpt Bouwondersteuning uit te brengen offertes zijn vrijblijvend en een maand geldig.
 4. Een akkoord aan een offerte of opdrachtbevestiging geldt als bindende overeenkomst tussen Opdrachtgever en Van Limpt Bouwondersteuning. Zowel opdrachtgever als Van Limpt Bouwondersteuning dienen zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die de offerte met zich meebrengen.
 5. Van Limpt Bouwondersteuning kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 6. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en eventuele, in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Van Limpt Bouwondersteuning daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Limpt Bouwondersteuning anders aangeeft.
 8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Limpt Bouwondersteuning niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
4. Vergoedingen
 1. De vergoeding wordt berekend
  • ofwel op basis van het door Van Limpt Bouwondersteuning in zijn tariefafspraak/offerte genoemde uurtarief.
  • ofwel op basis van een door partijen overeen te komen vaste vergoeding per opdracht.
 2. Het uurtarief of de overeengekomen vaste vergoeding is exclusief de op dat moment geldende btw en exclusief (on-)kosten. (On-)kosten, zoals verzendkosten, reiskosten, materiaal-, print- en drukkosten zullen door Van Limpt Bouwondersteuning aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Van Limpt Bouwondersteuning van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 4. Extra bepaling m.b.t. schetsplan. Nadat Opdrachtgever het schetsplan heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het schetsplan niet meer kosteloos uitgevoerd. De kosten voor deze veranderingen worden op uurbasis aan de klant doorberekend.
5. Omschrijving van de werkzaamheden
 1. De inhoud van de opdracht is bepaald door de in de offerte of opdrachtbevestiging gegeven beschrijving van de werkzaamheden, alsmede alle wijzigingen c.q. aanvullingen die naderhand schriftelijk door Van Limpt Bouwondersteuning aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
 2. Tenzij in de opdrachtbevestiging anders is vermeld, worden bijkomende werkzaamheden of aanvullende opdrachten apart in rekening gebracht.
 3. Alle tekenwerkzaamheden worden uitgevoerd met de software van Arc+.
 4. Na het verlenen van de omgevingsvergunning door de gemeente, worden extra werkzaamheden ten behoeve van het nader detailleren van bestek- en/of werktekeningen op uurbasis aan de klant doorberekend.
6. Aanlevering van materiaal voor het uitvoeren van de opdracht
 1. Opdrachtgever stelt alle gegevens die Van Limpt Bouwondersteuning nodig heeft ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst beschikbaar aan Van Limpt Bouwondersteuning en staat in voor de juistheid en volledigheid hiervan.
 2. Van Limpt Bouwondersteuning kan niet verplicht worden te beginnen met de uitvoering van de werkzaamheden of de levering van de zaken c.q. de bescheiden, voordat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en de eventueel overeengekomen (termijn-)betalingen ontvangen zijn. Bij hierdoor ontstane vertragingen zullen de opgegeven (op-)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 3. Van Limpt Bouwondersteuning zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Van Limpt Bouwondersteuning heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
7. Wijziging opdracht
 1. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 2. Door Opdrachtgever alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de afgesproken opdracht, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Van Limpt Bouwondersteuning zijn gemeld. Bij mondelinge of telefonische opdracht is het risico voor de uitvoering van de wijzigingen voor rekening van Opdrachtgever.
8. Contractduur en opzegtermijn
 1. De opdracht eindigt als de vooraf afgesproken dienst geleverd is door Van Limpt Bouwondersteuning.
 2. Indien reeds een aanvang is gemaakt met de verstrekte opdracht en Opdrachtgever annuleert om welke reden dan ook de opdracht, dan is Van Limpt Bouwondersteuning gerechtigd alle gemaakte kosten bij Opdrachtgever in rekening brengen alsook een vergoeding wegens inkomstenderving.
 3. Van Limpt Bouwondersteuning kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien Opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens Van Limpt Bouwondersteuning niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.
 4. Van Limpt Bouwondersteuning heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.
9. Onderzoek bij aflevering
 1. Opdrachtgever is gehouden na aflevering te onderzoeken of Van Limpt Bouwondersteuning de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien dit niet het geval is, is Opdrachtgever er voorts aan gehouden Van Limpt Bouwondersteuning hier terstond schriftelijk van in kennis te stellen. Opdrachtgever dient dit onderzoek en de desbetreffende kennisgeving te doen binnen uiterlijk 14 dagen na aflevering.
 2. Van Limpt Bouwondersteuning is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
 3. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen als deugdelijk indien Opdrachtgever in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving bedoeld in 9.a tijdig te doen.
 4. De prestatie van Van Limpt Bouwondersteuning geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien Opdrachtgever het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij Opdrachtgever het bepaalde in 9a in acht heeft genomen.
10. Overmacht
 1. Indien Van Limpt Bouwondersteuning één of meer van zijn verplichtingen niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden die buiten zijn schuld liggen en deze omstandigheden evenmin op grond van de Wet, een door Van Limpt Bouwondersteuning gegeven garantie, of de in het algemeen verkeer geldende opvatting aan Van Limpt Bouwondersteuning kunnen worden toegerekend, is Van Limpt Bouwondersteuning nimmer jegens wie dan ook aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In een dergelijk geval heeft Van Limpt Bouwondersteuning het recht de overeenkomst op grond van gewichtige redenen te ontbinden zonder gehouden te zijn tot schadevergoeding.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Van Limpt Bouwondersteuning alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Van Limpt Bouwondersteuning geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, dan zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
 3. Eventuele reeds geleverde producten en diensten door Van Limpt Bouwondersteuning tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
11. Facturatie en betaling
 1. Van Limpt Bouwondersteuning hanteert een betalingstermijn van 14 dagen. Opdrachtgever wordt geacht zich aan deze betalingstermijn te houden.
 2. Van Limpt Bouwondersteuning is gerechtigd om periodiek te factureren bij langlopende opdrachten (> een maand).
 3. Indien de betalingstermijn wordt overschreden, wordt het debiteurenbeleid van Van Limpt Bouwondersteuning van kracht. Na een herinnering volgt een aanmaning waarbij 1% administratiekosten in rekening gebracht wordt (met een minimum van € 40) én wordt de wettelijke handelsrente gerekend vanaf de vervaldatum van de factuur. Indien de vordering ook dan niet wordt betaald, geeft Van Limpt Bouwondersteuning de vordering uit handen en zijn de kosten die hieraan verbonden zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Eventuele extra kosten die zijn ontstaan door vernieuwde wensen van Opdrachtgever tijdens de ontwikkeling van een product zullen tussentijds dan wel tegelijk met de eindfactuur worden gefactureerd.
 5. Indien Opdrachtgever de facturatie betwist, dan dient hij dit binnen 14 dagen na de factuurdatum, met opgaaf van redenen, schriftelijk te melden aan Van Limpt Bouwondersteuning. Na deze periode vervalt het recht om de factuur te betwisten.
 6. Opdrachtgever is niet gerechtigd om het factuurbedrag te verrekenen met vermeende vorderingen c.q. de betaling op te schorten dan wel enige korting of compensatie toe te passen.
 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die door Van Limpt Bouwondersteuning zijn gemaakt door het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door Opdrachtgever, komen geheel ten laste van Opdrachtgever.
 8. Van Limpt Bouwondersteuning is gerechtigd een nog niet voltooide opdracht op te schorten, indien Opdrachtgever in gebreke blijft enige hem toegezonden nota niet tijdig te betalen. Een opdracht zal dan worden hervat na ontvangst van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag.
12. Geheimhouding/Privacy bepalingen
 1. Opdrachtgever en Van Limpt Bouwondersteuning zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en relaties verstrekken aan derden tenzij dit noodzakelijk is om de opdrachten naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke verplichting tot bekendmaking rust.
 2. Extra bepaling m.b.t. vergunningsaanvraag: uw bijzondere persoonsgegevens worden door Van Limpt Bouwondersteuning slechts gebruikt voor het digitaal aanvragen van een omgevingsvergunning.
 3. Uw gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming.
13. Intellectuele eigendom
 1. Van Limpt Bouwondersteuning behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. Opdrachtgever kan niet zonder toestemming van Van Limpt Bouwondersteuning het ontwerp of de opgeleverde tekeningen voor andere doeleinden gebruiken, noch zonder toestemming van Van Limpt Bouwondersteuning wijzigingen aan het ontwerp (laten) aanbrengen.
 3. Van Limpt Bouwondersteuning behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 4. Van Limpt Bouwondersteuning is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
14. (Opleverings-)termijnen
 1. De opgegeven (opleverings-)termijnen berusten steeds op een schatting.
 2. Overschrijding van de (opleverings-)termijnen – anders dan in gevallen van opzet of grove schuld van Van Limpt Bouwondersteuning geven Opdrachtgever nimmer het recht om de overeenkomst te annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, schadevergoeding van Van Limpt Bouwondersteuning te vorderen of om korting op de aan Van Limpt Bouwondersteuning toekomende bedragen toe te passen.
15. Aansprakelijkheid
 1. Van Limpt Bouwondersteuning zal de verstrekte opdracht met de nodige zorgvuldigheid behandelen. Van Limpt Bouwondersteuning verplicht zich tot een optimale inspanning, doch kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van het verwachte resultaat.
 2. Indien Van Limpt Bouwondersteuning aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 3. Van Limpt Bouwondersteuning is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Van Limpt Bouwondersteuning is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Indien Van Limpt Bouwondersteuning aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Van Limpt Bouwondersteuning beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Van Limpt Bouwondersteuning is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Limpt Bouwondersteuning aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Limpt Bouwondersteuning toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Van Limpt Bouwondersteuning is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16. Geschillen
 1. Op alle gesloten overeenkomsten van Van Limpt Bouwondersteuning is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen worden voorgelegd aan de rechter van het arrondissement die binnen het werkgebied van de vestigingsplaats van Van Limpt Bouwondersteuning valt.
17. Locatie en wijziging voorwaarden
 1. Deze algemene voorwaarden worden door Van Limpt Bouwondersteuning verstrekt bij de offerte.
 2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de betreffende overeenkomst met Van Limpt Bouwondersteuning.
 3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. Door verlening van een opdracht aan Van Limpt Bouwondersteuning verklaart Opdrachtgever op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden.

Deze algemene voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in januari 2020.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer informatie neem dan contact op met Van Limpt Bouwondersteuning in Reusel.

Adres

Pollenekker 6
5541 DD  Reusel

Contact

06 – 29 07 70 14
rene@vanlimptbouwondersteuning.nl

Algemene Voorwaarden

Disclaimer

Privacyverklaring